Fel i bostadsrätt vid upplåtelse från bostadsrättsförening

Den information som anges ned gäller när en bostadsrätt upplåtes direkt från en bostadsrättsförening till en privatperson/ett bolag.

I regel sker detta när en nybildad bostadsrättsförening första gången upplåter en bostadsrätt till den inflyttande bostadsrättshavaren. Andra exempel på när när en bostadsrätt upplåtes direkt från föreningen till en privatperson/ett bolag är när föreningen hyr ut en lägenhet som sedan kommer att ombildas till bostadsrätt eller när en bostadsrätt har upphört varpå lägenheten återigen upplåtes med bostadsrätt. Bostadsrättslagens regler tillämpas i förevarande fall.

Varför Ni skall kontakta oss och hur vi kan hjälpa Er

Vi har en mångårig erfarenhet av fel i bostadsrätter vid upplåtelser direkt från bostadsrättsföreningar och är väl insatta i regelverket. Vi företräder såväl bostadsrättsföreningar som medlemmar av desamma. Byrån bistår med rådgivning och biträde vid förhandlingar såväl utom domstol som vid domstolsprocesser och skiljeförfaranden. Kontakta oss om Ni är i behov av vår expertis.

Avtalsfrihet

Bostadsrättslagens regler avseende bostadsrättens skick vid en upplåtelse direkt från föreningen tillämpas inte i den mån annat följer av upplåtelseavtalet. Den rättsliga utgångspunkten är således alltid, i första hand, vad som avtalats mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren.

Föreningens ansvar för lägenhetens skick

När lägenheten skall tillträdas första gången efter en bostadsrättsupplåtelse, skall föreningen tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet.

Bostadsrättshavarens rätt att avhjälpa bristen på föreningens bekostnad

Är lägenheten, när den skall tillträdas första gången efter bostadsrättsupplåtelsen, inte i det skick som bostadsrättshavaren har rätt att fordra, får han avhjälpa bristen på föreningens bekostnad, om inte styrelsen på tillsägelse ombesörjer åtgärden så snart det kan ske.

Det är härvid nödvändigt att bostadsrättshavaren kräver att styrelsen åtgärdar felet.

Bostadsrättshavarens rätt att frånträda bostadsrätten

Kan bristen inte avhjälpas utan dröjsmål eller underlåter styrelsen att efter tillsägelse ombesörja åtgärden så snart det kan ske, får bostadsrättshavaren efter uppsägning frånträda bostadsrätten. Uppsägning får dock ske endast om bristen är av väsentlig betydelse. Sedan bristen blivit avhjälpt får uppsägning inte ske.

Bostadsrättshavarens rätt till nedsättning av årsavgiften

För den tid lägenheten är i bristfälligt skick har bostadsrättshavaren rätt till skälig nedsättning av årsavgiften.

Skadestånd

Bostadsrättshavaren har även rätt till ersättning för skada, om bristen beror på försummelse från föreningens sida.

Förfarandet vid uppsägning

En uppsägning skall vara skriftlig. Om det är bostadsrättshavaren som gör uppsägningen, får den ske hos den som är behörig att ta emot årsavgiften på föreningens vägnar.

Följande regler gäller från och med den 1 april 2011. Skriftlig uppsägning ska delges den som söks för uppsägning. Träffas inte den som söks för uppsägning i sitt hemvist, får uppsägningen sändas i rekommenderat brev under hans eller hennes vanliga adress. Ett exemplar av uppsägningen ska dessutom lämnas antingen i den söktes bostad till en vuxen medlem i det hushåll som han eller hon tillhör eller, om han eller hon driver rörelse med fast kontor, på kontoret till någon som är anställd där. Påträffas inte någon som angetts nu, ska uppsägningen i stället läggas i den söktes postlåda, om sådan finns. Uppsägningen har skett när vad som sagts nu blivit fullgjort. Har den hos vilken uppsägning ska ske inte något känt hemvist i Sverige och finns det inte heller något känt ombud som har rätt att ta emot uppsägning för honom eller henne, får uppsägning ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar.

Stämningsansökan med yrkande om rätt att frånträda bostadsrätten gäller som uppsägning när delgivning skett i behörig ordning.

Om en bostadsrätt sägs upp av bostadsrättshavaren, övergår bostadsrätten genast till föreningen. Föreningen skall betala skälig ersättning för bostadsrätten. Har bostadsrättshavaren tillträtt lägenheten, skall hyresavtal anses ingånget för tiden från uppsägningen, om bostadsrättshavaren i uppsägningen begärt att få bo kvar i lägenheten. I så fall gäller att Om parterna inte kommer överens om hyresvillkoren fastställs dessa av hyresnämnden. I väntan på att hyresvillkoren för tiden från att hyresavtal skall anses ingånget blir slutligt bestämda skall hyra betalas enligt vad föreningen bestämt i fråga om årsavgift.