SKADESTÅNDSRÄTT

Vi företräder såväl privatpersoner som företag och organisationer med följande områden inom skadeståndsrätt.

Trafikskador, whiplash och personskadereglering

Den som lider personskada till följd av biltrafik har alltid rätt till trafikskadeersättning genom bilförsäkringen. Den vanligaste personskadan uppkommen i trafik är idag pisksnärtskadan, s.k. whiplash.

Whiplashskador tar ofta lång tid att reglera hos försäkringsbolagen och uppfattas av många skadelidande som mycket påfrestande och långdragna. Vi har en mångårig erfarenhet av dessa skador och har företrätt hundratals trafikskadade gentemot deras försäkringsbolag. Byråns grundare Lena Ekman-Joo har tidigare suttit flera år i Trafikskadenämnden, varför samtliga byråns medarbetare har en gedigen kunskap inom området.

Läs mer om trafikskador, whiplash och personskadereglering.

Målsägandebiträdesuppdrag

Om Du har blivit utsatt för vissa typer av brott och därigenom lidit person- eller sakskada kan Du äga rätt att få ett målsägandebiträde förordnat.

Ett målsägandebiträde hjälper Dig med att föra Din skadeståndstalan i brottmål.

Vi åtar oss uppdrag som målsägandebiträden för brottsoffer.

Olovlig trädfällning

Den som fäller träd på annans fastighet utan tillåtelse kan dels begå brott, dels bli skadeståndsskyldig gentemot fastighetsägaren.

Skadorna är ofta omfattande och kan röra relativt höga belopp.

Erfarenhetsmässigt uppstår nästan alltid konflikter om ansvar och värderingsprinciper i dessa ärenden.

Vi är specialiserade på denna typ av tvister och har kontakter med trädvärderare och arborister.

Läs mer om olovlig trädfällning.

Övrig skadeståndsrätt

Ett skadeståndsanspråk kan avse sakskada, personskada, ren förmögenhetsskada samt ideell skada.

Ett skadeståndsanspråk kan bl.a. aktualiseras i anledning av avtal som träffats mellan två eller flera parter.

Bedömningen av huruvida någon ådragit sig skadeståndsskyldighet beror till stor del på omständigheterna i det enskilda fallet.

Våra medarbetare besitter goda kunskaper inom skadeståndsrättens område. Om Ni misstänker att någon ådragit sig skadeståndsskyldighet gentemot Er är Ni välkomna att kontakta oss för en bedömning av Ert ärende.