Olovlig trädfällning

Skadestånd i anledning av olovlig trädfällning är, p.g.a. trädens speciella karaktär, ett komplext och relativt komplicerat juridiskt område.
 
Ett olovligt avverkat träd utgör en sakskada som i huvudsak skall kompenseras i enlighet med Skadeståndslagens regler. Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kan även regler i Avtalslagen, Jordabalken samt Konsumenttjänstlagen vara gällande.
 
För att skadeståndsskyldighet enligt Skadeståndslagen skall anses föreligga krävs, i normalfallet, att det föreligger en påvisbar skada, att skadevållaren agerat oaktsamt (culpöst) eller uppsåtligen när han tillfogat skadan samt att det föreligger ett tillräckligt starkt orsakssamband mellan den skadegörande handlingen och den skada som uppstått (adekvat kausalitet). Bevisbördan för att skadeståndsskyldighet föreligger kan variera beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Enligt Skadeståndslagens regler är det den skadelidande parten som skall styrka att skadeståndsskyldighet föreligger. Enligt Konsumenttjänstlagens regler är det omvänt skadevållaren som initialt skall styrka att skadeståndsskyldighet inte föreligger (s.k. omvänd bevisbörda).
 
Om skadeståndsskyldighet kan styrkas krävs det vidare att storleken på skadan kan bevisas (förutsatt att denna inte är ostridig). För att kunna fastställa skadans storlek krävs att en sakkunnig värderingsman besiktigar skadan och upprättar ett värderingsutlåtande. Det finns ett flertal olika värderingsmetoder som kan tillämpas vid olovlig trädfällning och det är av största vikt att rätt värderingsmetod tillämpas i varje enskilt fall. Av erfarenhet vet vi att det nästintill undantagslöst uppstår tvister avseende värdering av skadan i denna typ av ärenden.

Jur. kand. Andreas Joo har handlagt ett stort antal ärenden som rör skadestånd i anledning av olovlig trädfällning och har en omfattande erfarenhet av hur man skall förfara vid dessa tvister.

Vi biträder både skadelidande parter och skadevållande parter med rådgivning och tvistelösning såväl utom som vid allmän domstol.

Ofta omfattas denna typ av tvister av rättsskydd i villa/hem-, fritidshus- och företagsförsäkringar. Vi hjälper Er att ansöka om rättsskydd. Om rättsskydd beviljas står Ert försäkringsbolag för delar av de kostnader som kan komma att uppstå i anledning av att Ni anlitar oss.