Kommersiell skadeståndsrätt

Skadeståndsanspråk i affärsförhållanden

Ett skadeståndsanspråk i affärsförhållanden avser, i normalfallet, endera sakskada eller ren förmögenhetsskada.

Ett skadeståndsanspråk i affärsförhållanden aktualiseras oftast i anledning av avtal som träffats mellan två eller flera parter. Om avtalet inte reglerar skadestånds-/ersättningsskyldighet får en bedömning göras utifrån eventuell tillämplig lagstiftning samt allmänna avtalsrättsliga principer.

Bedömningen av huruvida någon ådragit sig skadestånds-/ersättningsskyldighet beror till stor del på omständigheterna i det enskilda fallet.

Våra medarbetare besitter goda kunskaper inom skadeståndsrättens område. Om Ni misstänker att någon ådragit sig skadestånds-/ersättningsskyldighet gentemot Er är Ni välkomna att kontakta oss för en bedömning av Ert ärende.

Vi hjälper Er även att ansöka om rättsskydd genom Er företagsförsäkring förutsatt att sådan finns. Om rättsskydd beviljas står Ert försäkringsbolag för delar av de kostnader Ni kan komma att ha avseende vårt biträde.