Svensk köprätt

Köprätt i affärsförhållanden

Köprätt i affärsförhållanden utgår alltid från det avtal som föreligger mellan två eller flera parter. Avtalet kan vara såväl muntligt som skriftligt, eller av annan anledning anses ha uppstått.

Våra medarbetare besitter goda kunskaper inom köprättens område och är behjälpliga med att förhandla fram samt upprätta olika köpavtal.

Tvister vid köp

Om avtalet inte reglerar det förhållande varom avtalsparterna är oense får en bedömning göras utifrån köplagens regler, eventuell tillämplig speciallagstiftning samt allmänna avtalsrättsliga principer.

Bedömningen av hur avtalet skall tolkas beror till stor del på omständigheterna i det enskilda fallet.

Våra medarbetare besitter goda kunskaper inom köprättens område. Om Ni hamnat i tvist om ett köpavtal är Ni välkomna att kontakta oss för en bedömning av Ert ärende.

Vi hjälper Er även att ansöka om rättsskydd genom Er företagsförsäkring förutsatt att sådan finns. Om rättsskydd beviljas står Ert försäkringsbolag för delar av de kostnader Ni kan komma att ha avseende vårt biträde.