FASTIGHETSRÄTT

Inom fastighetsrätten är vi specialiserade på felansvaret vid försäljning och köp av fastigheter och bostadsrätter.

Vi biträder med juridiska tjänster vid fel i samband med köp och försäljning av både kommersiella fastigheter, småhus och bostadsrätter.

Vi biträder såväl fastighetsköpare som fastighetssäljare.

Vi bistår våra klienter med kvalificerad juridisk rådgivning samt genomför processer och förhandlingar för våra klienters räkning.

Vi upprättar även köpehandlingar och utformar friskrivningsklausuler.

Ni är välkomna att kontakta oss när Ni är i behov av fastighetsrättslig expertis.

Fel i fastigheter

Fel i fastigheter regleras av Jordabalkens bestämmelser.

Reglerna är komplicerade och svårbegripliga för en lekman.

Kraftigt förenklat kan man säga att, om inte annat följer av det avtal som föreligger mellan säljande part och köpande part, så svarar en säljare av en fastighet för ett fel i fastigheten om: felet förelegat före tidpunkten för köpet, köpande part fullgjort sin undersökningsplikt och därvid inte kunnat upptäcka felet samt köpande part reklamerat felet inom skälig tid från det att han upptäckt eller bort upptäcka felet.

Tvister om fel i fastigheter är ofta komplicerade. Om Ni upptäcker att Ni drabbats av ett fel i Er fastighet bör Ni omgående kontakta juridiskt ombud.

Läs mer om fel i fastigheter

Fel i bostadsrätter

Fel i bostadsrätter regleras av köplagens bestämmelser samt i vissa fall även av bostadrättslagens bestämmelser.

Reglerna avseende fel i bostadsrätter skiljer sig således i flera avseenden från reglerna avseende fel i fastigheter. Nämnda omständigheter till trots är det vanligt att reglerna felaktigt sammanblandas.

En säljare kan friskriva sig från fel genom att lägga in en friskrivningsklausul i köpekontraktet. En friskrivningsklausul medför, i normalfallet, att köparen inte kan få ersättning för felet.

Läs mer om fel i bostadsrätter