Arbetsgivare

Hur vi kan hjälpa Er och varför Ni skall kontakta oss

Vi har mer än 25 års erfarenhet inom arbetsrättens område och kan exempelvis bistå med följande tjänster inom arbetsrättens område. 

Upprättande av: anställningsavtal, företagsledaravtal, lag- och avtalsturlistor, uppsägnings-/avskedshandlingar samt handlingar att delge arbetstagarorganisationer.

Rådgivning: vid förhandling, gentemot arbetstagarorganisationer/fackföreningar, vid företagsöverlåtelser, vid frågor om anställningsformer och anställningsavtal, vid frågor om uppsägningar och avskedanden, vid frågor om turordningsregler, vid frågor om regler avseende företrädesrätt vid återanställning/nyanställning samt vid frågor om företagshemligheter.

Biträde: vid förhandlingar/domstolsprocesser/skiljeförfaranden i samband med tvister avseende uppsägningar/avsked,turordnings- /företrädesrättsbrott samt vid brott mot lagen om skydd för företagshemligheter.

Allmänt om lagen om anställningsskydd/anställningsskyddslagen (nedan benämnd LAS)

LAS är en social skyddslagstiftning och reglerar i stor utsträckning flertalet anställningsförhållanden, läs mer om LAS.

Anställningsavtal

Anställningskyddslagen reglerar vad som gäller ifråga om anställningsavtal, läs mer om anställningsavtal.

Anställningsformer

Anställningskyddslagen reglerar vad som gäller ifråga om anställningsformer, läs mer om olika anställningsformer.

Avskedande

En arbetsgivares avskedande av en arbetstagare är, i normalfallet, endast rättsligt korrekt när arbetstagaren grovt åsidosatt sina åtaganden gentemot arbetsgivaren, läs mer om avskedande.

Uppsägning

En arbetsgivares uppsägning av en arbetstagare kan aktualiseras av två anledningar, arbetsbrist eller personliga skäl, av erfarenhet vet vi att reglerna kan vara komplicerade att förstå för många arbetsgivare, läs mer om uppsägning.

Turordning vid uppsägning p.g.a. arbetsbrist

En arbetsgivare är vid en uppsägning av arbetstagare p.g.a. arbetsbrist nödgad att följa LAS regler om turordning. En feltillämpning av dessa regler kan innebära att arbetsgivaren begår turordningsbrott, läs mer om LAS regler om turordning.

Företrädesrätt vid återanställning

En arbetsgivare är vid återanställning, och vid vissa fall av nyanställningar av arbetstagare, i normalfallet, nödgad att följa LAS regler om företrädesrätt vid återanställning. En feltillämpning av dessa regler kan innebära att arbetsgivaren begår företrädesrättsbrott, läs mer om företrädesrätt vid återanställning.

Företaghemligheter

Ett företags information skyddas, i viss utsträckning, av reglerna i lagen om skydd för företagshemligheter. Ett brott mot nämnda lag kan innebära att företaget äger rätt till skadestånd, läs mer om företagshemligheter.